Điều Khoản Sử Dụng DIch Vụ

Điều 1:Nội dung,giá trị và phương thức thanh toán

1.1    Nội dung:

-         Chăm sóc mẹ và bé sau sinh

-         (Chi tiết được quy định trong phụ lục đính kèm)

1.2 Giá trị hợp đồng

   -     Tổng giá trị hợp đồng:......................đồng(Bằng chữ.......................................................................)

     -     Số tiền bên B tạm ứng trước:..............đồng(Bằng chữ......................................................................)

     -     Số tiền còn lại:...............đồng sẽ được thanh toán chậm nhất sau 3 ngay khi hợp đồng chấm dứt.

1.3 Phương thức thanh toán:

     - Chuyển khoản                                           □

         - Tiền mặt                                       □Điều 2:Quyền và nghĩa vụ của bên B

2.1. Quyền lợi của bên B khi là khách hàng của bên A .

           - Được bên A giới thiệu các dịch vụ và đến sử dung các dịch vụ.

           - Sẽ được hưởng những ưu đãi có từ các dịch vụ mà bên B đã đăng ký và ưu đãi                                               đang có trong chương trình hiện hành.

           - Khi có nhu cầu về tư vấn sẽ được bên A cung cấp miễn phí qua nhân viên chăm sóc,tang web của công ty,qua thư điên tử qua điện thoại.

           - Bên B có nhu cầu thắc mắc về đáp ứng và chất lượng dịch vụ sẽ được bên A giải quyết kịp thời.

2.2. Nghĩa vụ của bên B

           - Thanh toán các chi phi theo quy định trong nội dung hợp đồng.

             - Có trách nhiệm giám sát nhân viên chăm sóc của công ty trong quá trình cung cấp dịch vụ.

             - Phản hồi đúng thực tế về chất lương dịch vụ mà công ty cung cấp.

             - Hỗ trợ,hợp tác với nhân viên chăm sóc của công ty khi cần thiết để thực hiên dịch vụ một cách tốt nhất.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

3.1 Quyền lợi

           - Nâng cao chất lượng dịch vụ với các sản phẩm dành cho khách hàng

               - Nhận tiền tạm ưng và yêu cầu bên B thanh toán khi hết hiệu lực

3.2 Nghĩa vụ:

           - Dành cho bên B các quyền lợi ưu đãi khi tham gia chương trình theo đúng thỏa thuận hợp tác.

           - Chịu trách nhiệm quản lý,chi phí các phát sinh,tự tổ chức nhân lực cần thiết để mang lại dịch vụ theo đúng cam kết với bên B.

                 - Thông báo cho bên B khi có chương trình ưu đãi và dịch vụ mới.

                 - Thông báo cho bên B những vấn đề phát sinh và phương án giải quyết.

Điều 4: Cam kết của 2 bên.

-          Bên B cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2.2.

-          Bên A cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quyền lợi và ưu đãi dành cho bên B tại khoản 2.1

-          Các bên cam kết không đơn phương hủy bỏ hợp đồng ngoại trừ các trường hợp đã được quy định tại khoản 5.2.

Điều 5: Sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

5.1 Trường hợp sửa đổi hợp đồng.

     -     Mọi đề nghị sửa đổi,bổ sung hợp đồng sau khi đã ký phải được thông báo trước       cho bên kia bằng văn bản 3 ngày và được lập thành phụ lục hợp đồng có sự xác nhận đồng ý của 2 bên (nếu cần thiết).

       -     Nội dung hợp đồng vi phạm các điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội.

5.2 Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

       -       Khi có quyết định đình chỉ việc thực hiện hợp đồngcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

       -       Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật,gặp rủi ro,thiên tai,...làm cho một bên mất khả năng thực hiện hợp đồng.

       - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Điều 6: Trách nhiệm của các bên do vi pham hợp đồng.

-          Bên nào không thực hiện hợp đồng đơn phương điều chỉnh,chấm dứt thực hiện hợp đồng,không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng.

-          Ngoài phạt bên vi pham sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên kia hoặc bên thứ 3

-          Các bên vi phạm nội dung tại điều 1,sẽ bị buộc thực hiện đầy đủ các nội dung đó.Nếu vẫn cố tình không thực hiện ngay sau khi có yêu cầu thì bên bị vi phạm có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng,nếu không có thỏa thuận khác.

Điều7.Giải quyết tranh chấp

-          Nếu có mâu thuẫn phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết bằng thương lượng,hòa giải.Nếu phát sinh bất kỳ trở ngại nào,các bên phải thông báo cho nhau cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng tôn trọng quyền lợi của nhau,nhằm khắc phục giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất và được lập thành văn bản.

-          Hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều8 : Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.

-          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày...../......./......đến ngày....../....../.......

-          Các bên tiến hành lập văn bản thanh lý hợp đồng không quá 5 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hợp đồng(nếu các bên không có thoả thuận khác).

-          Các bên có liên quan đến hợp đồng này,thông qua các đại diên được ủy quyền của họ,xác nhận đã đọc hiểu và đồng ý với các điều kiện của hợp đồng.

                 Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị như nhau,mỗi bên giữ một bản.

Điều 2:Quyền và nghĩa vụ của bên B

2.1. Quyền lợi của bên B khi là khách hàng của bên A .

           - Được bên A giới thiệu các dịch vụ và đến sử dung các dịch vụ.

           - Sẽ được hưởng những ưu đãi có từ các dịch vụ mà bên B đã đăng ký và ưu đãi                                               đang có trong chương trình hiện hành.

           - Khi có nhu cầu về tư vấn sẽ được bên A cung cấp miễn phí qua nhân viên chăm sóc,tang web của công ty,qua thư điên tử qua điện thoại.

           - Bên B có nhu cầu thắc mắc về đáp ứng và chất lượng dịch vụ sẽ được bên A giải quyết kịp thời.

2.2. Nghĩa vụ của bên B

           - Thanh toán các chi phi theo quy định trong nội dung hợp đồng.

             - Có trách nhiệm giám sát nhân viên chăm sóc của công ty trong quá trình cung cấp dịch vụ.

             - Phản hồi đúng thực tế về chất lương dịch vụ mà công ty cung cấp.

             - Hỗ trợ,hợp tác với nhân viên chăm sóc của công ty khi cần thiết để thực hiên dịch vụ một cách tốt nhất.

Điều 3: Quyền lợi và nghĩa vụ của bên A

3.1 Quyền lợi

           - Nâng cao chất lượng dịch vụ với các sản phẩm dành cho khách hàng

               - Nhận tiền tạm ưng và yêu cầu bên B thanh toán khi hết hiệu lực

3.2 Nghĩa vụ:

           - Dành cho bên B các quyền lợi ưu đãi khi tham gia chương trình theo đúng thỏa thuận hợp tác.

           - Chịu trách nhiệm quản lý,chi phí các phát sinh,tự tổ chức nhân lực cần thiết để mang lại dịch vụ theo đúng cam kết với bên B.

                 - Thông báo cho bên B khi có chương trình ưu đãi và dịch vụ mới.

                 - Thông báo cho bên B những vấn đề phát sinh và phương án giải quyết.

Điều 4: Cam kết của 2 bên.

-          Bên B cam kết thực hiện đúng các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2.2.

-          Bên A cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các quyền lợi và ưu đãi dành cho bên B tại khoản 2.1

-          Các bên cam kết không đơn phương hủy bỏ hợp đồng ngoại trừ các trường hợp đã được quy định tại khoản 5.2.

Điều 5: Sửa đổi hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

5.1 Trường hợp sửa đổi hợp đồng.

     -     Mọi đề nghị sửa đổi,bổ sung hợp đồng sau khi đã ký phải được thông báo trước       cho bên kia bằng văn bản 3 ngày và được lập thành phụ lục hợp đồng có sự xác nhận đồng ý của 2 bên (nếu cần thiết).

       -     Nội dung hợp đồng vi phạm các điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội.

5.2 Trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

       -       Khi có quyết định đình chỉ việc thực hiện hợp đồngcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

       -       Các trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật,gặp rủi ro,thiên tai,...làm cho một bên mất khả năng thực hiện hợp đồng.

       - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Điều 6: Trách nhiệm của các bên do vi pham hợp đồng.

-          Bên nào không thực hiện hợp đồng đơn phương điều chỉnh,chấm dứt thực hiện hợp đồng,không có lý do chính đáng sẽ bị phạt 10% giá trị hợp đồng.

-          Ngoài phạt bên vi pham sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho bên kia hoặc bên thứ 3

-          Các bên vi phạm nội dung tại điều 1,sẽ bị buộc thực hiện đầy đủ các nội dung đó.Nếu vẫn cố tình không thực hiện ngay sau khi có yêu cầu thì bên bị vi phạm có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng,nếu không có thỏa thuận khác.

Điều7.Giải quyết tranh chấp

-          Nếu có mâu thuẫn phát sinh liên quan đến hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết bằng thương lượng,hòa giải.Nếu phát sinh bất kỳ trở ngại nào,các bên phải thông báo cho nhau cùng bàn bạc tìm biện pháp giải quyết trên cơ sở thương lượng tôn trọng quyền lợi của nhau,nhằm khắc phục giảm thiểu rủi ro tới mức thấp nhất và được lập thành văn bản.

-          Hoặc giải quyết tranh chấp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều8 : Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng.

-          Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày được ký

-          Các bên tiến hành lập văn bản thanh lý hợp đồng không quá 5 ngày kể từ ngày hết hiệu lực của hợp đồng(nếu các bên không có thoả thuận khác).

-          Các bên có liên quan đến hợp đồng này,thông qua các đại diên được ủy quyền của họ,xác nhận đã đọc hiểu và đồng ý với các điều kiện của hợp đồng.

                 Hợp đồng này làm thành 2 bản có giá trị như nhau,mỗi bên giữ một bản.

Tin Tức Mới Nhất

10 kỹ năng cơ bản giúp bố mẹ cứu con khỏi cơn nguy kịch

10 kỹ năng cơ bản giúp bố mẹ cứu con khỏi cơn nguy kịch

Nếu bé không may bị gãy chân, chảy máu… bạn có thể tự mình ...
Những cách chăm con sai ‘be bét’ của mẹ Việt

Những cách chăm con sai ‘be bét’ của mẹ Việt

Chăm con không phải là công việc dễ dàng, mẹ nào có con nhỏ ...
Trẻ ho không long được đờm, nên làm thế nào?

Trẻ ho không long được đờm, nên làm thế nào?

Nếu trẻ ho vượt quá 3 ngày nên đưa đi khám, nếu không vượt ...
5 cách chăm con mẹ Việt phải chấm dứt ngay

5 cách chăm con mẹ Việt phải chấm dứt ngay

Cạo trọc đầu con cho mát, xúc một thìa cháo một thìa ...
9 lưu ý để chăm con đúng cách

9 lưu ý để chăm con đúng cách

Chăm sóc bé yêu chẳng hề đơn giản như bạn nghĩ. 9 lời khuyên ...

Dich Vụ Mới Nhất

Thông tắc tia sữa tại Đà Nẵng

Thông tắc tia sữa tại Đà Nẵng

Liệu pháp Massage ngực thông tuyến sữa của ĐẸP MẸ KHỎE BÉ ...
Xông vùng kín

Xông vùng kín

Sản dịch đào thải qua đường âm đạo chính là môi trường ...
    Xông hơi thải độc tố

Xông hơi thải độc tố

Do tăng cân nhiều trong quá trình mang thai, lỗ chân lông trên da ...
Đai quấn bụng săn chắc

Đai quấn bụng săn chắc

Sau sinh, vùng bụng của mẹ thường vẫn phình to do còn tích trữ ...
Ngâm chân “ ĐẸP MẸ KHỎE BÉ”

Ngâm chân “ ĐẸP MẸ KHỎE BÉ”

Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, đôi bàn chân mẹ thường xuyên ...